Arrow Arrow

» KAUZA BEZÁK: Prečítajte si dôležitý list, na ktorý ale neprichádza odpoveď. A zrejme ani nikdy nepríde.

Vytlačiť stránku

Tento list nepotrebuje žiadny zvláštny komentár. Len stručne: Adresát aj odosielateľ sú jasní. Jeho autor nás požiadal o zverejnenie, pretože stále márne čaká na odpoveď. Uvedomujeme si, že na Slovensku stále chýba priestor pre ľudí, ktorí chcú byť vypočutí, ale nemajú byť kde ani kým. Preto – skromnými prostriedkami – dávame priestor otázkam, ktoré sú závažné a dôležité. Ako je to však typické, kompetentní ich prechádzajú bolestným mlčaním. Dnes sú už štyri roky, čo v nedeľu 1. júla 2012 na svätej omši v Trnave Mons. Róbert Bezák oznámil veriacim, že vo svojej funkcii – eufemisticky povedané – končí.

 

Vážený pán nuncius,

dňa 18. 5. 2016 bude tomu presne rok, čo Štátny sekretariát Svätej stolice požiadal Apoštolskú nunciatúru na Slovensku, aby prostredníctvom Konferencie biskupov Slovenska zverejnila nasledujúce:

„Dňa 10. apríla 2015 Svätý Otec František prijal na audiencii J. Ex. Mons. Róberta Bezáka, CSsR, trnavského emeritného arcibiskupa, v sprievode J. Em. kardinála Miloslava Vlka, pražského emeritného arcibiskupa.

Svätá stolica, zarmútená nepresnými a nesprávnymi interpretáciami týkajúcimi sa tohto stretnutia, chce upresniť, že malo výlučne súkromný účel, a tým bolo vyjadrenie ľudskej a kresťanskej lásky Svätého Otca spolubratovi biskupovi - bez toho, aby sa vstupovalo do jeho predchádzajúcej záležitosti. Naopak, v tejto súvislosti zdôrazňujeme, že opatreniu, ktoré svojho času Svätý Otec učinil voči Mons. Bezákovi, predchádzalo dôkladné skúmanie a objektívne posúdenie všetkých dostupných súčastí, zvlášť tých, ktoré sa objavili v priebehu apoštolskej vizitácie uskutočnenej v Trnavskej arcidiecéze na prelome mesiacov január a február 2012.

Svätá stolica dáva rovnako na vedomie, že postupy použité v tomto prípade, sú postupmi platnými v celej Katolíckej cirkvi, pri ktorých si oznámenie odňatia biskupskej stolice biskupovi (por. kán. 416) nevyžaduje pápežský dekrét. Naopak, prax je taká, že rozhodnutie Svätého Otca je oznámené zainteresovanej osobe prostredníctvom Apoštolskej nunciatúry a následne zverejnené prostredníctvom publikovania v L’Osservatore Romano.“

Na uvedenú správu reagoval priamy očitý svedok stretnutia Mons. Bezáka so Svätým Otcom Františkom kardinál Vlk, ktorý uviedol:

Sdělení, zveřejněné dne 18. května t.r. na stránkách slovenské biskupské konference, je nadepsáno: „Státní sekretariát Svatého stolce požádal Apoštolskou nunciaturu na Slovensku, aby prostřednictvím Konference biskupů Slovenska zveřejnila následující“. Následuje sdělení, pod nímž není uvedeno žádné jméno zodpovědné osoby, která uvedené žádá, žádný podpis, žádné číslo jednací. Pod textem je jen anonymně uvedeno několik institucí.

Nehodlám znovu vstupovat do diskuse s těmito poněkud nejasnými formulacemi vatikánských úřadů. Chci pouze sdělit, i když ze znění komunikátu není jasné, jestli se jeho obsah týká také mne, že vše, co jsem o předmětné audienci v médiích sdělil, je plná pravda. Jsem jen velmi překvapen, že podle zmiňovaného „sdělení“ Státní sekretariát Svatého stolce není informován o postupu Svatého Otce, když píše, že při audienci „se nevstupovalo do jeho (Bezákových) předchozích záležitostí“. Pravdu, kterou jsem o audienci napsal, může dosvědčit i Mons. R. Bezák. Svatý Otec sám udával směr a obsah audience a vyzval Mons. Bezáka, aby vyprávěl, „jak to bylo“. On hovořil a papež pozorně naslouchal.

Zdá se, že z výše citovaného sdělení vyplývá, že Státní sekretariát Svatého stolce není obeznámen se skutečnostmi. Je proto zvláštní, kdo tedy formuloval ono „sdělení“ a s jakým úmyslem, když nikdo ze zmíněných institucí audienci přítomen nebyl. Takovýto způsob jednání nikterak nepřispívá k vyjasnění a uklidnění celé situace. Komunikát dává mnoho impulsů k dalším spekulacím, do kterých se nikterak nehodlám pouštět.“

Vyššie uvedené upresnenia Štátneho sekretariátu vôbec neupokojili situáciu, navyše priniesli úplne nové protichodné informácie. Štátny sekretariát v upresnení fakticky oznámil, že  Mons. Róbertovi Bezákovi bol úrad diecézneho biskupa odňatý podľa kán. 416. Je to úplne nová skutočnosť, pretože podľa doterajších úradných vyhlásení (počnúc júlom 2012) sa v oficiálnych vyjadreniach kontinuálne tvrdilo, že bol Mons. Róbert Bezák „odvolaný z pastoračného riadenia Trnavskej arcidiecézy“ (porovnaj vyhlásenia Apoštolskej nunciatúry na Slovensku z 2. 7. 2012 a 9. 7. 2012).

Rovnako arcibiskup Zvolenský v liste zo dňa 10. 12. 2012 adresovanom našej reholi uviedol, že ho pápež Benedikt XVI. musel z úradu odvolať.

Kde je teda pravda, keď ani apoštolská nunciatúra, ani bratislavský arcibiskup, metropolita a predseda KBS, ktorý je zároveň cirkevným právnikom,  nevedia, či bol odvolaný alebo mu bol úrad odňatý?

Informácia Štátneho sekretariátu Svätej stolice zverejnená dňa 18. 5. 2015 takkladie ďalšie relevantné otázky v zmysle kánonického práva. Ak teda išlo o dňatie úradu a nie o odvolanie z úradu, bolo takéto odňatie (ab officio) vykonané v zmysle kán. 196 § 1 a 2 CIC, ktoré jasne hovoria, že odňatie úradu ako trest za delikt sa môže vykonať iba podľa normy práva a ďalej, že odňatie nadobúda účinnosť podľa predpisov kánonov trestného práva?

Podľa doteraz zverejnených a dostupných  dokumentov nebolo vôbec známe, že by Mons. Róbert Bezák bol zbavený úradu na základe spáchania nejakého deliktu, resp. trestu zaň, hoci pán arcibiskup Zvolenský v spomínanom liste píše, že k slúženiu svätej omše v kapucínskom kostole okrem údajných právnych prekážok (ktoré nikto nikdy nepomenoval) treba zvažovať aj pastoračnú užitočnosť.

Ako to teda s Mons. Bezákom vlastne bolo? Bol odvolaný z úradu priamo Svätým Otcom Benediktom XVI.,  čo by sa dalo vysvetliť, že rozhodol pápež ako najvyšší zákonodarca, a teda musí existovať nejaký ním podpísaný dokument, že takú vec rozhodol? Alebo mu bol úrad odňatý, a teda rozhodol trestný tribunál v trestnom konaní podľa noriem CIC upravujúcich trestné procesné právo, pričom výsledkom tohto rozhodnutia je trest odňatia úradu, čím došlo k stavu vakantnej stolice podľa kán. 416 CIC?

Druhá možnosť však bola vyvrátená  už hore citovanými úradnými komunikáciami, v ktorých sa hovorí, že bol odvolaný a nie, že mu bol úrad odňatý. Navyše nie je známe, že by bol Mons. Bezák súčasťou nejakého trestného konania podľa noriem CIC.

Na webovej stránke arcibiskupského úradu v Trnave je dodnes napísané:„2. júla 2012 bol Svätým Otcom Benediktom XVI. odvolaný z pastoračného riadenia Trnavskej arcidiecézy. Je emeritným trnavským arcibiskupom.“

Na stránke KBS je uvedené: 2. júla 2012 – odvolanie z riadenia trnavskej arcidiecézy pápežom Benediktom XVI.“

Štátny sekretariát svojím oznámenímfakticky oznámil, že  Mons. Róbertovi Bezákovi bol úrad diecézneho biskupa odňatý podľa kán. 416 CIC. Dekrét o odňatí úradu pritom neexistuje, lebo podľa informácie Štátneho sekretariátu ho ani netreba a vraj je to tak bežné a v poriadku. Trestný rozsudok, ako výsledok trestného konania s Mons. Bezákom, obsahom ktorého by bolo uloženie trestu odňatia úradu, však v tejto veci rovnako neexistuje.

Vážený pán nuncius, ako tomu má rozumieť radový veriaci človek, keď v tom nemajú jasno ani cirkevné inštitúcie a ich predstavitelia? Viacerí cirkevní právnici v tom ale jasno majú. Podľa nich bol celý proces „zbavenia úradu“ Mons. Bezáka (či odňatia úradu) po právnej stránke zo strany kompetentných tak zbabraný, že je to okamžite zrejmé po prečítaní príslušných noriem CIC. A to nehovoriac o tom, že tento proces bol nielen v rozpore s kánonickým právom, ale hlavne s evanjeliovým prístupom a bratskou láskou.

Neviem odkiaľ pochádza presvedčenie, že v prípade arcibiskupa Bezáka už bolo všetko dostatočne vysvetlené. Pozerá niekto na zarmútených veriacich z nepresných a nesprávnych interpretácií týkajúcich sa kauzy Mons. Bezáka? Celý prípad je naďalej zakamuflovaný a zbabraný s príkazom mlčte, nevysvetľujte, s pokorou prijmite! Pri toľkej nedôvere voči nám veriacim, že nám nemohol byť ukázaný ani len originál listu zo Štátneho sekretariátu Svätej stolice, z ktorého informácie boli zverejnené dňa 18. 5. 2015 (na rozdiel od listu pápeža Benedikta XVI. adresovaného Mons. Zvolenskému, ktorý bol celý zverejnený dňa 8. 11. 2012).

Na tomto mieste mi v tejto súvislosti dovoľte citovať niektoré vyjadrenia cirkevných predstaviteľov, ktoré jasne naznačujú, že tento prípad nie je súlade s Evanjeliom:

Kardinál Vlk: „Nebolo to ani podľa kánonov ani podľa bratskej lásky.“

Biskup Malý: „Ten prípad je nešťastný... zo strany Vatikánu je to podcenenie slovenskej cirkvi. Tento krok zanechá jazvu.“

Prof. Halík: „V "kauze Bezák" došlo k vážnému porušení etických i církevně-právních zásad a neprůhledné zákulisní jednání bylo v naprostém rozporu s požadavkem Jana Pavla II., aby církev byla transparentní jako "dům ze skla".“

Arcibiskup Vasiľ: „Mám na stole zopár podobných prípadov, ktoré naša kongregácia rieši, a zo skúsenosti viem, s akou opatrnosťou a hľadaním všetkých možných ústretových krokov sa vždy snaží zachovať miera medzi postihom aj zachovaním tváre a teda dôstojnosti. Preto nerozumiem, práve na základe osobnej skúsenosti z paralelných prípadov, prečo tu došlo k tejto situácii. Neviem to pochopiť, je to veľmi neštandardné.”

Kardinál Schönborn: „Môžem len vyjadriť svoju skutočnú nádej v dobré a transparentné vyriešenie tohto problému.“

To, čo sa v prípade odvolania arcibiskupa Bezáka mimoriadne dobre zvládlo, bolo úspešne odignorovanie donekonečna opakovaných výziev Sv. Otca k dialógu v Cirkvi. Doteraz nik neodpovedal na otvorený list veriacich, ktorí prosili biskupov o vysvetlenie právnych nezrovnalostí v postupoch voči arcibiskupovi Bezákovi. Napríklad podľa Vášho úradného vyhlásenia išlo o "odvolanie", kým podľa vyhlásenia štátneho sekretariátu išlo o "odňatie" (vari si až po troch rokoch uvedomili, že "odvolaním" sa biskupský stolec nestáva vakantným?) atď. Nunciatúra tiež odignorovala všetky aktivity veriacich laikov v tejto kauze. 

Mimochodom, v deň, keď sa naši otcovia biskupi stretli so Sv. Otcom Františkom, z jeho úst zaznelo: „Veriaci laici, podľa Druhého vatikánskeho koncilu, "nie sú 'druhoradí' členovia v službe hierarchie a jednoduchí vykonávatelia príkazov zhora, lež apoštoli Krista, ktorí sú, silou svojho krstu a vďaka svojmu prirodzenému začleneniu 'vo svete', povolaní oživovať každé prostredie, každú aktivitu, každý ľudský vzťah duchom evanjelia."

Nemôžeme sa tváriť, že prípad je vyriešený, keď je nevysvetlený a naďalej vzbudzuje pohoršenie u množstva ľudí, s ktorými sa denne stýkame. A to nehovorím o ukľudnení situácie v Trnavskej arcidiecéze a spokojnosti veriacich s riadením ich diecézy.

Ak sa Mons. Bezák previnil a Sv. stolica to tak po dôkladnom skúmaní a objektívnom posúdení všetkých dostupných súčastí, zvlášť tých, ktoré sa objavili v priebehu apoštolskej vizitácie uskutočnenej v Trnavskej arcidiecéze na prelome mesiacov január február 2012 vyhodnotila, treba mu povedať jasne čím sa previnil, jedine tak môže spravodlivosť zvíťaziť, aby mohlo prísť k odpusteniu, k prejavu milosrdenstva. Boh nechce naše odsúdenie.

Vzhľadom k všetkým vyššie uvedeným skutočnostiam si dovoľujem opätovne obrátiť sa na Vás, vážený pán nuncius, ako na zástupcu Sv. Otca na Slovensku, so žiadosťou o jednoznačné odpovede na nasledovné otázky, ktoré by priniesli ukľudnenie a upokojenie situácie v predmetnej kauze:

 1. Aký je aktuálny status Mons. Bezáka v Cirkvi?
 2. Je Mons. Bezák emeritným trnavským arcibiskupom?
 3. Ak je Mons. Bezák emeritným trnavským arcibiskupom, na základe akého kánona CIC sa ním stal?
 4. Bol Mons. Bezákovi úrad trnavského arcibiskupa odňatý? Ak áno, ide o výsledok riadneho trestného konania s právoplatným rozsudkom tak, ako to predpokladajú  normy trestného kánonického práva (kán. 196, kán. 1336 a kán. 1400 a nasl.)?
 5. Bol Mons. Bezák z úradu trnavského arcibiskupa odvolaný? Ak áno, existuje o tom riadny dekrét tak, ako to predpokladajú normy kánonického práva (kán. 192 CIC)?
 6. Aké boli skutočné dôvody, pre ktoré bol Mons. Bezák “zbavený úradu”? Boli to naozaj dôvody zhrnuté v 11 otázkach adresovaných Mons. Bezákovi?
 7. Ak je Mons. Bezák emeritným arcibiskupom, môže na Slovensku bez akýchkoľvek prekážok slúžiť verejné sv. omše a vysluhovať sviatosti tak, ako to robia aj ostatní emeritní biskupi?
 8. Je Mons. Bezák v nejakom inom treste, ktorý by mu bránil vo vykonávaní posvätnej služby?
 9. Prečo sa nevrátili emeritní pomocní biskupi do Trnavy po odchode Mons. Bezáka?
 10. Akú úlohu pri riadení arcidiecézy v súčasnosti zohráva Mons. Sokol?
 11. Je pravdou, že jediným laikom pri riadení arcidiecézy je laik z inej diecézy? Akú má tento pán úlohu na kúrii a aký je jeho mesačný plat spolu s odvodmi (resp. odmenami za jeho služby)?
 12. Aká je úloha spoločnosti ABU Services, s.r.o. (predtým NINETT, s.r.o.) pri správe majetku arcidiecézy?
 13. Kto v súčasnosti vlastní a kto prevádzkuje zariadenie sociálnych služieb v Jacovciach? Aký má Trnavská arcidiecéza právny vzťah k tomuto zariadeniu, na ktoré prispela nemalou čiastkou?
 14. Ako Trnavská arcidiecéza účtuje o výnosoch z fundácie Edwarda Garbu a ako ich využíva?
 15. Neporušil Mons. Baxant prísahu mlčanlivosti svojím vyjadrením ku knihe P. Labu: „Díky za dílo, které se na bolestnou a nešťastnou kauzu díva otevřene a pravdivě“, v ktorej bolo venovanie napísané aj Vám, excelencia, osobne?

Vážený pán nuncius, o rok Vaša služba na Slovensku končí. Budete spokojný so zanechaním Cirkvi na Slovensku v stave, v akom sa dnes nachádza? Stav, ktorý je zapríčinený viacerými kauzami práve počas Vášho pôsobenia. Hovorca KBS na stretnutí v Trnave nazvanom: „Hodina bez arcibiskupa“ spomenul, že výsledkom „kauzy Bezák“ je aj to, že nuncia na Slovensku už takmer nikto neberie vážne. Ešte máte stále čas na nápravu mnohých vecí. Modlím sa za Vás, aby ste ho využili pre dobro Cirkvi na Slovensku a aby ste nevstúpili do dejín ako nuncius, za ktorého sa odohrali jedny z najväčších nedoriešených káuz v našich novodobých dejinách.

Tento list Vám píšem napriek tomu, že ste mi v telefonickom rozhovore dňa 10. 4. 2015 povedali, že som „bugiardo“ a hovorím calunnie a že ma už nikdy viac nechcete vidieť. Hoci skutočnosť mi dala za pravdu, kto vybavil audienciu u Sv. Otca. Naďalej som  ochotný pomôcť pri riešení tejto kauzy, za predpokladu, že pôjde o pravdu, lásku a spravodlivosť potvrdenú faktami a dôkazmi, a nie domnienkami, zahmlievaním a nepodloženým ohováraním. Škandály, ktorým naša Cirkev za posledné roky čelí  (zneužívanie detí kňazmi, či sprenevera cirkevných financií), sú totiž neklamným dôkazom, že ututlávanie faktov a dôkazov pre „dobro Cirkvi“ nebola a nie je pre Cirkev správna cesta.

V prebiehajúcom Roku milosrdenstva Vás, pán nuncius, prosím, aby ste sa ako pastier viac priblížili ľuďom na Slovensku, nežili izolovane od nás a vypočuli aj naše bolesti a trápenia, ktoré sú spojené s touto kauzou. Nech Vás k tomu vedú slová Sv. Otca Františka, ktoré adresoval kardinálovi Ouelletovi v liste zo dňa 19. 3. 2016:„To isté sa prihodí nám, keď sa ako pastieri vykoreníme zo svojho ľudu: zblúdime. Naša rola, naša radosť, radosť pastierov, spočíva práve v pomoci a podnecovaní, ako to robili mnohí pred nami, matky, babičky a otcovia, praví protagonisti dejín. Laici sú časťou svätého Božieho veriaceho ľudu, a preto sú protagonistami Cirkvi a sveta; my sme povolaní im slúžiť, a nie si nimi posluhovať.“

S úctou

br. Peter Savara, OFMCap

Bratislava, 6. 5. 2016