Arrow Arrow

» Sympózium na tému „ ... A SVEDOMIE“

Vytlačiť stránku

„Keď človek nevie, čo má urobiť, svedomie mu hovorí jediné – hľadaj.“ (Józef Tischner)
OZ Kampanila vás pozýva na sympózium na tému ... A SVEDOMIE.

8. 11. 2014, Bratislava

 

 

PROGRAM:

08.30 h » prezentácia účastníkov
09.20 h » otvorenie a úvodné slovo / Mgr. Peter Cibira
09.30 h » prednáška s diskusiou
                Svedomie a autorita / Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.
10.30 h » prestávka na občerstvenie
11.00 h » prednáška s diskusiou
                Svedomie v čase prenasledovania cirkvi v 20. storočí (český pohľad) / PhDr. Jan Stříbrný
12.00 h » prestávka na obed
14.00 h » referát 1
                Svedomie ako biblické stretnutie sa človeka s Božím hlasom / doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária Vladimír
                Szaniszló, OP, PhD.

14.15 h » referát 2
                Keď svedomie nemá zuby... / PhDr. Ľudmila Matulová
14.30 h » referát 3
                Svedomie v práve / Mgr. Patrik Daniška
14.45 h » panelová diskusia / moderuje Mgr. Peter Cibira
                 1. Marek Orko Vácha
                 2. Jan Stříbrný
                 3. Inocent Szaniszló
                 4. Ľudmila Matulová
                 5. Patrik Daniška
16.00 h » záverečné slovo / Mgr. Peter Cibira
16.10 h » záverečné tóny

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE:
Miesto konania: Bratislava, Divadlo Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
Účastnícky poplatok: 15 € (v poplatku je zahrnutý obed) prosíme uhradiť na číslo účtu: 2921889421/1100, Tatra banka, a. s., IBAN: SK80 1100 0000 0029 2188 9421. V informácii pre príjemcu uveďte svoje priezvisko. Účastníci zo zahraničia môžu poplatok zaplatiť na mieste pri prezentácii. Svoju účasť na sympóziu s uvedením Vášho mena a priezviska potvrďte e-mailom na: kampanila@kampanila.sk najneskôr do 15. 10. 2014. Študenti majú účasť zdarma.

O AUTOROCH

Mgr. et Mg. Marek Orko Vácha, Ph.D.
je český rímskokatolícky kňaz, teológ, prírodovedec, pedagóg a spisovateľ. Je farárom v Lechoviciach, kaplánom Rímskokatolíckej akademickej farnosti pri kostole Najsvätejšieho Salvátora (ktorej farárom je prof. Tomáš Halík) a prednostom Ústavu etiky na 3. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej. Špecializuje sa na otázky evolučnej biológie a lekárskej i environmentálnej etiky. Bol účastníkom dvoch expedícií do Antarktídy.

PhDr. Jan Stříbrný
je angažovaným členom ČKA, kde má okrem iného na starosti výskumné projekty týkajúce sa histórie katolíckej cirkvi a ostatných kresťanských cirkví v rokoch 1939 – 1945, ako aj života a perzekúcií Židov za druhej svetovej vojny. Pôsobí v niekoľkých odborných grémiách, spolupracuje s odbornými časopismi zameranými na dejiny a spolupracuje tiež s dokumentačnou komisiou Konfederácie politických väzňov.

doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária Vladimír Szaniszló, OP, PhD.
je docentom katolíckej teológie na Katedre systematickej teológie Teologickej fakulty Katolíckej univerzity Ružomberok v Košiciach a členom rehoľe bratov kazateľov-dominikánov. Prednáša všeobecnú, špeciálnu morálnu teológiu a politickú filozofiu. Okrem toho je zástupcom riaditeľa Inštitútu aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza pri Teologickej fakulte v Košiciach, ktorý sa zaoberá výskumami v oblasti bioetiky, biznisetiky a politickej etiky.

PhDr. Ľudmila Matulová
žije v Bratislave. Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Pracovala ako poradenská psychologička pre mládež a súdna znalkyňa v oblasti psychológie. Doposiaľ pôsobí ako externá lektorka Justičnej akadémie.

 

Mgr. Patrik Daniška
žije v Rovinke pri Bratislave. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského, pracuje ako právnik, v súčasnosti pôsobí v oblasti advokácie. Bol zakladajúcim členom občianskeho združenia Fórum života, je zakladateľom a predsedom Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku. Svoje články publikuje v revue Impulz, Spravodajca Fóra života o.z., a iné.